บริษัท เดอะ เกรท บิซสิเนส จำกัด
บริการเร่งรัดหนี้สิน


เกี่ยวกับเรา

เป็นบริษัทมุ่งมั่นนำเสนอบริการงานติดตามเร่งรัดหนี้สินที่ดีที่สุดแก่สถาบันการเงินทั้งนี้เป็นธนาคารและไม่ใช่ธนาคารแบบครบวงจร


ประวัติบริษัท

  • ชื่อเดิมห้างหุ้นส่วนจำกัด นางฟ้า คาร์บิซิเนส
  • จดทะเบียนก่อตั้ง เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
  • และได้มีการแปลงสภาพจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็น บริษัทจำกัด พร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เดอะ เกรท บิสซิเนส จำกัด เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561
  • โดยมี นางสาวธัญพิชชา ฟังเร็ว ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
  • จดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ วันที่ 6 สิงหาคม 2561
  • ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท

นโยบายรักษาความลับของลูกค้า เดอะ เกรท บิซสิเนส จำกัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการรักษาความไว้วางใจของผู้ว่าจ้างที่มีต่อบริษัทฯ โดยเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของลูกค้าไว้เป็น ความลับตลอดเวลา การรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าจะครอบคลุมข้อมูลที่ได้รับจากส่วนงานที่ลูกค้าติดต่อกับบริษัทฯ และจากข้อมูลแหล่งอื่นภายในบริษัทฯ การนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้งานต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เท่านั้น และจะต้องไม่นำข้อมูลความลับไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ข้อมูลที่บริษัทฯ ต้องเก็บรักษาเป็นความลับ ประกอบด้วยข้อมูลทั้งในส่วนที่ได้รับจากผู้ว่าจ้าง จากลูกค้า และข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า